Tính nhanh: `10` `:` `0,125` `+` `10` `:` `0,5` `+` `10` `76,5` x `1000` `+` `23,5` x `1000`

Tính nhanh:
`10` `:` `0,125` `+` `10` `:` `0,5` `+` `10`
`76,5` x `1000` `+` `23,5` x `1000`Viết một bình luận

Câu hỏi mới