tổ An có 8 người đi trồng cây, trung bình mỗi bạn trồng được 17 cây . Không kể An trung bình trông được 16 cây . hỏi An trông

tổ An có 8 người đi trồng cây, trung bình mỗi bạn trồng được 17 cây . Không kể An trung bình trông được 16 cây . hỏi An trông được bao nhiêu cây

2 bình luận về “tổ An có 8 người đi trồng cây, trung bình mỗi bạn trồng được 17 cây . Không kể An trung bình trông được 16 cây . hỏi An trông”

 1. Giải
  Tổng số cây cả tổ trồng được (có An) là :
  8 xx 17 = 136 (cây) 
  Nếu không kể An thì tổ An có số người là :
  8-1 = 7 (người) 
  Nếu không kể An thì tổng số cây cả tổ trồng được là :
  16 xx 7 = 112 (cây) 
  An trồng được số cây là :
  136 – 112 = 24 (cây) 
  Đáp số : 24 cây 

  Trả lời
 2. 8 bạn trồng được số cây là:
            8xx17=136 (cây)
  Không kể An thì 7 bạn còn lại trồng được số cây là:
             7xx16=112 (cây)
  An trồng được số cây là:
             136-112=24 (cây)
                          Đáp số: 24 cây 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới