Tổng của hai số bằng số bé nhất có 3 chữ số. Tỉ số của hai số đó là 2/3. Tìm hai số đó.

Tổng của hai số bằng số bé nhất có 3 chữ số. Tỉ số của hai số đó là 2/3. Tìm hai số đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới