tổng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 10. Tìm các phân số đó.

tổng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 10. Tìm các phân số đó.

2 bình luận về “tổng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 10. Tìm các phân số đó.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   text{Các phân số có tổng của tử số và mẫu sô bằng 10 là:}
   0/10 ; 1/9 ; 2/8 ; 3/7 ; 4/6 ; 5/5; 6/4 ; 7/3; 8/2; 9/1
  #hongnhung27092k10

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: 10=1+9=9+1=2+8=8+2=3+7=7+3=4+6=6+4=5+5=0+10=10+0
  Vậy các phân số đó là:
  1/9  ;   9/1  ;  2/8  ;  8/2  ;  3/7  ;  7/3  ;  4/6 ;  6/4  ;  5/5  ;  0/10
  Vì mẫu khác 0 nên 10/0 loại
  $#thangbuiduy$
  $Chúc bạn học tốt!!!$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới