Trong các số sau: 9811; 9812; 9813; 9814; 9815; 9816; 9817; 9818; 9819; 9820 ; 9821; 9822; 9823; 9824; 9825; 9826; 9827; 9828

Trong các số sau:
9811; 9812; 9813; 9814; 9815; 9816; 9817; 9818; 9819;
9820 ; 9821; 9822; 9823; 9824; 9825; 9826; 9827;
9828, 9829.
a. Số chia hết cho 2 là:
………………………………………………………………………
b. Số chia hết cho 3 là:
………………………………………………………………………
c. Số chia hết cho 4 là:
………………………………………………………………………
d. Số chia hết cho 5 là:
………………………………………………………………………
g. Số chia hết cho 9 là:
………………………………………………………………………Viết một bình luận

Câu hỏi mới