trung bình cộng của 3 số là 54, tìm mỗi số biết rằng số thứ II hơn số thứ I là 18 đơn vị và kém số thưa III 12 đơn vị.

trung bình cộng của 3 số là 54, tìm mỗi số biết rằng số thứ II hơn số thứ I là 18 đơn vị và kém số thưa III 12 đơn vị.Viết một bình luận

Câu hỏi mới