Trung bình cộng của 4 số là 14. Biết trung bình cộng của 3 trong 4 số đó là 15. Vậy số còn lại là:

Trung bình cộng của 4 số là 14. Biết trung bình cộng của 3 trong 4 số đó là 15. Vậy số còn lại là:Viết một bình luận

Câu hỏi mới