Trung bình cộng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 6.Phân số đó bằng một số tự nhiên.Tìm các phân số đó.

Trung bình cộng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 6.Phân số đó bằng một số tự nhiên.Tìm các phân số đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới