Trung bình cộng số bi của An và Bình là 28 viên bi. Số bi Lan ít hơn trung bình cộng của ba bạn là 4 viên. Số bi của An ít hơ

Trung bình cộng số bi của An và Bình là 28 viên bi. Số bi Lan ít hơn trung bình cộng của ba bạn là 4 viên. Số bi của An ít hơn bình là 2 viên. Tìm số bi mỗi bạn?Viết một bình luận