Viết các phấn số : a) 3/7 ,2/7 ,5/7 ,4/7 theo thứ tự từ bé đến lớn : ………………………………………………..

Viết các phấn số :
a) 3/7 ,2/7 ,5/7 ,4/7 theo thứ tự từ bé đến lớn : …………………………………………………………………
b) 5/9 ,2/9 ,7/9 ,8/9 ,10/9 theo thứ tự từ lớn đến bé :……………………………………………………..Viết một bình luận

Câu hỏi mới