viết tiếp vào chỗ chấm Tìm 2 phân số lớn hơn 1/3 và bé hơn 2/3 sao cho bốn phân số này có tử số là các số tự nhiên liên tiếp

viết tiếp vào chỗ chấm
Tìm 2 phân số lớn hơn 1/3 và bé hơn 2/3 sao cho bốn phân số này có tử số là các số tự nhiên liên tiếp . Hai phân số đó là : 4/9 và ….Viết một bình luận

Câu hỏi mới