0,79 viết dưới dạng số thập phân là 15,7:6,28

0,79 viết dưới dạng số thập phân là
15,7:6,28Viết một bình luận

Câu hỏi mới