1. 0,45 ngày= phút 4,25 giờ= phút 7/10 phút=

1. 0,45 ngày= phút
4,25 giờ= phút
7/10 phút= giây
1/3 ngày= giờ
3,15 giờ= giờ phút
300 giây= giờ
2.1 người thợ trung bình 1 giờ 15 phút làm xong 1 sản phẩm A và 56p làm xong sản phẩm B.Lần 1 người đó làm được 5 sản phẩmA,lần 2 người đó làm được 7 sản phẩmB.Hỏi cả hai lần làm hết số thời gian làViết một bình luận