1. 105 dm ³ =….cm³ 2. 2,03 dm³=…cm³ 3.2008dm³ = …m³ 4. 2/5dm ³ = ….cm³ 5.3dm³ 5cm³ = …dm³

1. 105 dm ³ =….cm³
2. 2,03 dm³=…cm³
3.2008dm³ = …m³
4. 2/5dm ³ = ….cm³
5.3dm³ 5cm³ = …dm³Viết một bình luận

Câu hỏi mới