1,2:50%+12/10×600%+1 2/10:0,25-2,4

1,2:50%+12/10×600%+1 2/10:0,25-2,4

2 bình luận về “1,2:50%+12/10×600%+1 2/10:0,25-2,4”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1,2 :50% + 12/10 xx 600% + 1 2/10 : 0,25 – 2,4
  = 12/10 : 1/2 + 12/10xx6+12/10 : 1/4 – 1,2 xx 2
  = 12/10 xx 2 + 12/10 xx 6 +12/10 xx 4 – 12/10 xx 2
  = 12/10xx(2+6+4-2)
  = 12/10 xx 10
  = 12
   

  Trả lời

Viết một bình luận