1/4 : 0,25 – 1/8 : 0,125 + 1/2 : 0,5 – 1/10

1/4 : 0,25 – 1/8 : 0,125 + 1/2 : 0,5 – 1/10

2 bình luận về “1/4 : 0,25 – 1/8 : 0,125 + 1/2 : 0,5 – 1/10”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   1/4:0,25-1/8:0,125+1/2:0,5-1/10
  =1/4:1/4-1/8:1/8+1/2:1/2-1/10
  =1-1+1-0,1
  =0+1-0,1
  =1-0,1
  =0,9

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới