1,5 giờ 1 giờ 5 phút 0,15 giờ 15 phút 0,5 giờ 50 phút 1 3 giờ 80 phút 30 giây …. 1/ 2 phút 3 4 phút 75 giây

1,5 giờ 1 giờ 5 phút
0,15 giờ 15 phút
0,5 giờ 50 phút
1
3 giờ 80 phút
30 giây …. 1/ 2 phút
3
4 phút 75 giây
GIÚP MIK VỚI Ạ!

2 bình luận về “1,5 giờ 1 giờ 5 phút 0,15 giờ 15 phút 0,5 giờ 50 phút 1 3 giờ 80 phút 30 giây …. 1/ 2 phút 3 4 phút 75 giây”

 1. 1,5 giờ =930 phút
  1 giờ 5 phút=65 phút
  dấu >
  0,15 giờ =9 phút
  15 phút
  dấu<
  0,5 giờ=30 phút
  50 phút
  dấu <
  1/3 giờ=20 phút
  80 phút 
  dấu <
  30 giây
  1/2 phút=30 giây
  dấu=
  3/4 phút=45 giây
  75 giây
  dấu<

  Trả lời

Viết một bình luận