1,65 x 32,7 + 674 x 1,65 – 1,65 : 10 + 1856,5

1,65 x 32,7 + 674 x 1,65 – 1,65 : 10 + 1856,5Viết một bình luận

Câu hỏi mới