1, 75kg = …g 125g = …kg 5kg71g = …kg 4m12cm = …m 34cm = …m

1, 75kg = …g
125g = …kg
5kg71g = …kg
4m12cm = …m
34cm = …m
Viết một bình luận