1. a) 503 – y = 12,6 x 31,5 b) 28,61 + 16, 8 : = 31,01 c) 135 : y – 21,7 = 15,8 d) y x 2.64 + 8,36 x y

1. a) 503 – y = 12,6 x 31,5 b) 28,61 + 16, 8 : = 31,01 c) 135 : y – 21,7 = 15,8
d) y x 2.64 + 8,36 x y -y = 1,5

2 bình luận về “1. a) 503 – y = 12,6 x 31,5 b) 28,61 + 16, 8 : = 31,01 c) 135 : y – 21,7 = 15,8 d) y x 2.64 + 8,36 x y”

 1. a) 503 – y = 12,6 x 31,5
  503 – y = 396,9
  y = 503 – 396,9 
  y = 106,1
  _____________________________
  b) 28,61 + 16, 8 : y = 31,01
  16,8 : y = 31,01 – 28,61
  16,8 : y = 2,4
  y = 16,8 : 2,4
  y = 7
  c) 135 : y – 21,7 = 15,8
  135 : y = 15,8 + 21,7
  135 : y = 37,5
  y = 135 : 37,5
  y = 3,6
  d) y $\times$ 2.64 + 8,36 $\times$ y – y = 1,5
  y $\times$ ( 2,64 + 8,36 – 1 ) = 1,5
  y $\times$ 10 = 1,5
  y = 1,5 : 10
  y = 0,15

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, 503 – y = 12,6 × 31,5
        503 – y = 396,9
                  y = 503 – 396,9
                  y = 106,1
         Vậy y = 106,1
  _____________________________________
  b, 28,61 + 16,8 : y = 31,01
                    16,8 : y = 31,01 – 28,61
                    16,8 : y = 2,4
                             y = 16,8 : 2,4
                             y = 7
          Vậy y = 7
  ______________________________________
   c, 135 : y – 21,7 = 15,8
        135 : y = 15,8 + 21,7
        135 : y = 37,5
                 y = 135 : 37,5
                 y = 3,6
         Vậy y = 3,6
  _____________________________________
    d, y × 2,64 + 8,36 × y – y = 1,5
        y × (2,64 + 8,36 -1) = 1,5
        y × 10 = 1,5
                y = 1,5 : 10
                y = 0,15
      Vậy y = 0,15

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới