1 bể cá dạng HHCN không nắp có CD 1,5m; CR 110cm; CC 0,8m a) Tính diện tích kính dùng để làm bể b) Hiện nay 60% thể tích bể c

1 bể cá dạng HHCN không nắp có CD 1,5m; CR 110cm; CC 0,8m
a) Tính diện tích kính dùng để làm bể
b) Hiện nay 60% thể tích bể có nước. Tính số lít nước có trong bể cá và chiều cao của mực nước

1 bình luận về “1 bể cá dạng HHCN không nắp có CD 1,5m; CR 110cm; CC 0,8m a) Tính diện tích kính dùng để làm bể b) Hiện nay 60% thể tích bể c”

 1.                                                           Giải:
  Đổi: 1,5 m=15 dm
          110 cm=11 dm
          0,8 m=8 dm
  a)
  Diện tích xung quanh bể cá là:
                2 xx 8 xx (15+11) =416 (dm^2)
  Diện tích tôn dùng để làm bể cá là:
                416+ 15 xx 11=581 (dm^2)
  b)
  Thể tích bể cá là:
                15 xx 11 xx 8=1320 (dm^3)
  Ta có: 1320 dm^3=1320 lít nước
  Số lít nước hiện có trong bể:
                 1320 xx 60%=792 lít
  Đổi: 792 lít =792 dm^3
  Chiều cao của mực nước là:
                  792: 15: 11=4,8 (dm)
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời

Viết một bình luận