1,Hình thang có đáy lớn bằng 25 dm, đáy bé bằng 22 dm. Người ta mở rộng đáy lớn ra 7 dm nên diện tích hình thang tăng thêm 4

1,Hình thang có đáy lớn bằng 25 dm, đáy bé bằng 22 dm. Người ta mở rộng đáy lớn ra 7 dm nên diện tích hình thang tăng thêm 49 dm2. Tính diện tích hình thang ban đầu.
2,Một người gửi ngân hàng 70000000 đồng với lãi xuất 0,6 % một tháng. Hỏi sau hai tháng người đó thu về bao nhiêu tiền lãi.nhanh giùm em ạViết một bình luận

Câu hỏi mới