1 hình thang có diện tích 60m vuông, hiệu 2 đáy bằng 4m. Nếu đáy lớn tăng lên 2m, thì diện tích hình thang tăng thêm 6m vuông

1 hình thang có diện tích 60m vuông, hiệu 2 đáy bằng 4m. Nếu đáy lớn tăng lên 2m, thì diện tích hình thang tăng thêm 6m vuông. tính độ dài 2 đáy.Viết một bình luận

Câu hỏi mới