1 khu đất hình thang có đáy lớn 89m, đáy bé 75m, chiều cao = 5/6 đáy bé a) Tính diện tích của khu đất đó b) Ngta dùng 45% DT

1 khu đất hình thang có đáy lớn 89m, đáy bé 75m, chiều cao = 5/6 đáy bé
a) Tính diện tích của khu đất đó
b) Ngta dùng 45% DT khu đất để trồng cây lấy gỗ, còn lại trồng cây ăn quả. Tính DT đất để trồng cây ăn quảViết một bình luận

Câu hỏi mới