1 mảnh vườn hcn có chiều dài 35m,chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta sử dụng 20% diện tích để trồng cây ăn quả. Tính: A.

1 mảnh vườn hcn có chiều dài 35m,chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta sử dụng 20% diện tích để trồng cây ăn quả. Tính:
A. Diện tích mảnh vườn trồng cây ăn quả
B. Diện tích phần đất còn lại.

2 bình luận về “1 mảnh vườn hcn có chiều dài 35m,chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta sử dụng 20% diện tích để trồng cây ăn quả. Tính: A.”

 1. #”B” 
  a) Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là:
  35 xx 3/5 = 21 (m)
  Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là:
  35 xx 21 = 735 (m^2)
  Diện tích của mảnh vườn trồng cây ăn quả là:
  735 xx 20% = 147 (m^2)
  b) Diện tích của phần đất còn lại là:
  735 – 147 = 588 (m^2)
  Đáp số: $…$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng của mảnh vườn là:
  35xx3/5=21(m)
  Diện tích của mảnh vườn là:
  35xx21=735(m^2)
  a) Diện tích mảnh vườn trồng cây ăn quả là:
  735xx20%=147(m^2)
  b) Diện tích phần đất còn lại là:
  735-147=588(m^2)
  Đáp số: a)147m^2;b)588m^2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới