1. Một đàn gà có 1000 con, trong đó có 375 con gà trống. Tìm tỉ số phần trăm của : a) Số gà trống so với cả đàn gà. b) Số gà

1. Một đàn gà có 1000 con, trong đó có 375 con gà trống. Tìm tỉ số phần trăm của :
a) Số gà trống so với cả đàn gà.
b) Số gà mái so với cả đàn gà.
c) Số gà trống so với số gà mái.

2 bình luận về “1. Một đàn gà có 1000 con, trong đó có 375 con gà trống. Tìm tỉ số phần trăm của : a) Số gà trống so với cả đàn gà. b) Số gà”

 1. 1)                Giai:
  Số gà mái là :
   1000-375=625(con)
  Số gà trống so vs cả đàn gà là:
   375×100:1000=37,5%
  Số gà mái so vs đàn gà là:
    625×100:1000=62,5%
  Số gà trống so vs số gà mái là:
     375×100:625=60%
  Đáp số: a)37,5%
                b)62,5%
                c)60%
  Bạn tham khảo nhé!
  xin câu trả lời hay nhất  ạ!
   

  Trả lời
 2. Một đàn gà có 1000 con, trong đó có 375 con gà trống. Tìm tỉ số phần trăm của :
  a) Số gà trống so với cả đàn gà.
  b) Số gà mái so với cả đàn gà.
  c) Số gà trống so với số gà mái.
                              bài giải
  a) tỉ số phần trăm của Số gà trống so với cả đàn gà là :
        375 : 1000 x 100 = 37,5
  b) tỉ số phần trăm của Số gà mái so với cả đàn gà là :
        100 – 37,5 = 62,5
  c) tỉ số phần trăm của Số gà trống so với số gà mái là :
        37,5 : 62,5 x 100 = 60
          đáp số : a) 37,5 %
                       b) 62,5 %
                       c) 60 %

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới