1 người đi từ a lúc 5 giờ 30 phút với vận tốc 40 km/giờ và đến b lúc 7 giờ 15 phút . Người đó nghỉ lại ở b đến 9 giờ 50 phút

1 người đi từ a lúc 5 giờ 30 phút với vận tốc 40 km/giờ và đến b lúc 7 giờ 15 phút . Người đó nghỉ lại ở b đến 9 giờ 50 phút thì quay trở về a với vận tốc 50 km/giờ . Hỏi người đó về đến a lúc mấy giờ

2 bình luận về “1 người đi từ a lúc 5 giờ 30 phút với vận tốc 40 km/giờ và đến b lúc 7 giờ 15 phút . Người đó nghỉ lại ở b đến 9 giờ 50 phút”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Người đó đi với thời gian là:
            $7$ giờ $15$ phút $- 5$ giờ $30$ phút$=1$ giờ $45$ phút
  Đổi $41$ giờ $45$ phút$=1,75$ giờ
  Quãng đường $AB$ dài:$40×1,75=70(km)$
  Thời gian người đó đi từ $B$ về $A$ là:$70:40=1,4 (giờ)$
  Đổi: $1,4$ giờ $=1$ giờ $24$ phút
  Thời gian người đó về đến $A$ là:$9$ giờ $50$ phút $+1$ giờ $24$phút$=11$ giờ $14$ phút
  $Đ/s…$
           
   

  Trả lời
 2. Thời gian người đó đi từ A đến B là:
  7 giờ 15 phút – 5 giờ 30 phút = 1 giờ 45 phút
  Đổi: 1 giờ 45 phút = 1,75 phút
  Quãng đường AB dài là
  40 xx 1,75 = 70 (km)
  Thời gian người đó đi từ B về A là:
  70 : 40 = 1,4 (giờ)
  Đổi: 1,4 giờ = 60 xx 1,4 giờ = 84 phút = 1 giờ 24 phút
  Thời gian người đó về đến A là:
  9 giờ 50 phút + 1 giờ 24 phút = 11 giờ 14 phút
    Đáp số: 11 giờ 14 phút
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới