1 nhà máy có số nam bằng 75 % số nữ.Nếu chuyển 56 số nữ đi nơi khác thì số nam bằng 90% số nữ còn lại.Hỏi lúc đầu nhà máy có

1 nhà máy có số nam bằng 75 % số nữ.Nếu chuyển 56 số nữ đi nơi khác thì số nam bằng 90% số nữ còn lại.Hỏi lúc đầu nhà máy có bao nhiêu công nhân?
Giải giúp mình theo cách lớp 5 nhé

2 bình luận về “1 nhà máy có số nam bằng 75 % số nữ.Nếu chuyển 56 số nữ đi nơi khác thì số nam bằng 90% số nữ còn lại.Hỏi lúc đầu nhà máy có”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi a là số công nhân nam, b là số công nhân nữ.
  Ta có:
  a = 75/100 xx b
  a = (b – 56) xx 90/100 
  => 3/4 xxb = (b – 56) xx 9/10
       3/4 xx b = b xx 9/10 – 50,4
       50,4 = b xx (9/10 – 3/4) = b xx 3/20
       b = 50,4 : 3/20
       b = 336
        a = 336 xx 3/4 = 252
   =>a + b = 336 + 252 = 588 (công nhân)
                          Đáp số: 588 công nhân

  Trả lời
 2. Đổi 75% = 3/4 ; 90% = 9/10
  Số công nhân nam bằng 3/4 số công nhân nữ => Số công nhân nữ lúc đầu bằng 4/3 số công nhân nam
  Sau khi chuyển, số công nhân nam bằng 9/10 số công nhân nữ
  => Số công nhân nữ lúc sau bằng 10/9 số công nhân nam
  Số công nhân nữ lúc đầu nhiều hơn lúc sau là:
            4/3 – 10/9 = 2/9 số công nhân nam; ứng với 56 người
  Số công nhân nam là:
          56 : 2/9 = 252 ( người )
  Số công nhân nữ lúc đầu là:
          252 x 4/3 = 336 ( người )
  Vậy lúc đầu nhà máy có:
          252 + 336 = 588 ( người ) 
      a = 336 x $\dfrac{3}{4}$) = 252 (công nhân)
  a + b = 336 + 252 = 588 (công nhân)
                          Đáp số: 588 công nhân
  #MieDayy

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới