1 tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật đều là ngày chẵn . Hỏi ngày đầu tiên của tháng đó rơi vào thứ mấy =)

1 tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật đều là ngày chẵn . Hỏi ngày đầu tiên của tháng đó rơi vào thứ mấy =)

1 bình luận về “1 tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật đều là ngày chẵn . Hỏi ngày đầu tiên của tháng đó rơi vào thứ mấy =)”

  1. Do 2 ngày CN liên tiếp cách nhau 7 ngày nên nếu 3 ngày CN đều là ngày chẵn thì tháng đó có 5 ngày CN nhưng ngày CN đầu tiên chỉ có thể bắt đầu từ ngày 2,4,… và 1 tháng có không quá 31 ngày
    => Chỉ có thể các ngày CN là: 2,9,16,23,30
    Vậy ngày đầu tiên của tháng đó là thứ 7
     

    Trả lời

Viết một bình luận