1 thửa ruộng H.thang có đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m² thu hoạch được 70,5kg

1 thửa ruộng H.thang có đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m² thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu kg thóc trên thửa ruộng đó?Viết một bình luận

Câu hỏi mới