1.Tính : a) 9 ngày 18 giờ x 4 =…………………………………………………………………………………

1.Tính :
a) 9 ngày 18 giờ x 4 =…………………………………………………………………………………………………………………………….
7 giờ 45 phút x 7=…………………………………………………………………………………………………………………………………
37 phút 37 giây x 5=……………………………………………………………………………………………………………………………..
b) 6,8 giờ x 3 + 5 giờ 28 phút =…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
3 giờ 48 phút x 7 – 15,3 giờ =…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Viết một bình luận