1/ Tính diện tích hình tam giác biết!: A) a = 12 dm ; h = 9 dm b) a = 5,6 m ; h = 42 dm 2/Tính diện tích hình tam giác vuông

1/ Tính diện tích hình tam giác biết!:
A) a = 12 dm ; h = 9 dm
b) a = 5,6 m ; h = 42 dm
2/Tính diện tích hình tam giác vuông có các cạch góc vuông lần lượt là:
a) 1 phần 2 ; 1 phần 3 m
B) 4,5 m ; 120 cm
3/ Một hình tam giác có độ dài cạnh đấy là 12,6 ; chiều cao bằng 2 phần 3 cạnh đáy . Tính diện tích hình tam giác đó.
4/ Tổng hai cạnh góc vuông của một hình tam giác là 29,4 cm . Cạnh góc vuông thứ nhất bằng 3 phần 4 cạnh góc vuông thứ…

1 bình luận về “1/ Tính diện tích hình tam giác biết!: A) a = 12 dm ; h = 9 dm b) a = 5,6 m ; h = 42 dm 2/Tính diện tích hình tam giác vuông”

 1. 1. Tính diện tích hình tam giác biết:
     a) a = 12 dm ; h = 9 dm
   Diện tích hình tam giác là:
          (12 × 9): 2=54(dm²)
     b) a = 5,6 m ; h = 42 dm
              Đổi: 42 dm = 4,2 m
    Diện tích hình tam giác là:
           (5,6 × 4,2): 2= 11,76(m²)
   2.Tính diện tích hình tam giác vuông có các cạch góc vuông lần lượt là:
    a) $\frac{1}{2}$ ; $\frac{1}{3}$ 
      Diện tích hình tam giác là:
            ($\frac{1}{2}$ × $\frac{1}{3}$): 2= $\frac{1}{12}$($m^{2}$) 
    b) 4,5 m ; 120 cm
            Đổi 120 cm = 1,2 m
      Diện tích hình tam giác là:  
           (4,5 × 1,2): 2= 2,7(m²)
     3. Một hình tam giác có độ dài cạnh đấy là 12,6 ; chiều cao bằng 2 phần 3 cạnh đáy . Tính diện tích hình tam giác đó.
                                   Giải
        Chiều cao hình tam giác đó là:
                  12,6 × $\frac{2}{3}$= 8,4
        Diện tích hình tam giác đó là:
                   (12,6 × 8,4): 2= 52,92
                         Đ/S: 52,92
      4. Bạn chưa viết xong đề nên mình không làm đc.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới