1)Tính DT hình tam giác có a) Cạnh đáy 37cm, chiều cao 18,6cm b) Cạnh đáy 7,4dm, chiều cao 52cm c) Cạnh đáy 4,8m, chiều cao 3

1)Tính DT hình tam giác có
a) Cạnh đáy 37cm, chiều cao 18,6cm
b) Cạnh đáy 7,4dm, chiều cao 52cm
c) Cạnh đáy 4,8m, chiều cao 3,5m
2) Tính DT hình thang có
a) Đáy lớn 8m, đáy bé 75dm, chiều cao 32dm
b) Đáy lớn 1,9m, đáy bé 1,3m, chiều cao 0,9m
c) Đáy lớn 2,3m, đáy bé 1,2m, chiều cao 2mViết một bình luận

Câu hỏi mới