1 trại chăn nuôi có 1575 con gà. số con gà mái nhiều hơn số con gà trông là 277 con. tìm tỉ số % của số trống và gà mái.

1 trại chăn nuôi có 1575 con gà. số con gà mái nhiều hơn số con gà trông là 277 con. tìm tỉ số % của số trống và gà mái.

2 bình luận về “1 trại chăn nuôi có 1575 con gà. số con gà mái nhiều hơn số con gà trông là 277 con. tìm tỉ số % của số trống và gà mái.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số con gà mái là:
  ( 1575 + 277) : 2 = 926(con)
  Số con gà trống là:
  1575 – 926 = 649(con)
  Tỉ số phần trăm của gà trống với gà mái là:
  649 : 926 .100% = 70,09%
  Đ//s:…

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số gà mái có trong trại chăn nuôi là:
              (1575+277):2=926(con)
  Số gà trống có trong trại chăn nuôi là:
              1575-926=649(con)
  Tỉ số phần trăm giữa số trống và gà mái là:
              926:649xx100%=70,09%
                           Đáp số: 70,09%
  – Áp dụng: Tổng – Hiệu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới