10 tấn 786 kg = ……… tạ 215 ha 37 m2 = …….. dam2

10 tấn 786 kg = ……… tạ
215 ha 37 m2 = …….. dam2

2 bình luận về “10 tấn 786 kg = ……… tạ 215 ha 37 m2 = …….. dam2”

 1. #Nado503312
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  10 tấn 786 kg = 100 tạ + 7,86 tạ = 107,86 tạ
  215 ha 37 m² = 21500 dam² + 0,37 dam² = 21500,37 dam²
  Đơn vị đo độ dài từ lớn đến bé:
  km → hm → dam → m → dm → cm → mm (mỗi đơn vị cách nhau 10)
  km² → hm²(ha) → dam² → m² → dm² → cm² → mm² (Mỗi đơn vị cách nhau 100)

  Trả lời
 2. 10 tấn 786 kg
  = 10 tấn + 786 kg
  = 100 tạ + 7,86 tạ
  = 107,86 tạ
  215 ha 37 m^2
  = 215 ha + 37 m^2
  = 21500 dam^2 + 0,37 dam^2
  = 21500,37 dam^2
  #Hattori Heiji
  #Hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới