12% CỦA 123 m² là 123 * 24 : 1000 = …..

12% CỦA 123 m² là
123 * 24 : 1000 = …..

2 bình luận về “12% CỦA 123 m² là 123 * 24 : 1000 = …..”

 1. Giải đáp:
  a) 12% của 123 m^2 là : 
      123/100 × 12 = 4,76 ( m^2 )
  b) 123 × 24 : 100 = 2952 : 100  ( theo yêu cầu dưới phần bình luận )  
                                = 29,52 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới