181,31 + 67,16: y = 190,51 867-16,2 × y=777,9 nhanh ạ cảm ơn

181,31 + 67,16: y = 190,51 867-16,2 × y=777,9
nhanh ạ cảm ơn

2 bình luận về “181,31 + 67,16: y = 190,51 867-16,2 × y=777,9 nhanh ạ cảm ơn”

 1. 181,31 + 67,16: y = 190,51
                 67,16: y = 190,51-181,31
                 67,16: y = 9,2
                            y = 67,16:9,2
                            y = 7,3
          Vậy y=7,3
  867-16,2 xx y=777,9
         16,2 xx y=867-777,9
         16,2 xx y=89,1
                     y=89,1 : 16,2
                     y=5,5
       Vậy y=5,5
  $\color{red}{\text{@Hy~Hoctotnha}}$

  Trả lời

Viết một bình luận