2 + 2 . ( 2 + 2 . 0 ) + 2 . 0 = ?

2 + 2 . ( 2 + 2 . 0 ) + 2 . 0 = ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới