2,7 giờ =…giờ phút 5,2 năm = … tháng Giúp e với ạ xong e tick cho (Gấppppp);-;

2,7 giờ =…giờ phút
5,2 năm = … tháng
Giúp e với ạ xong e tick cho
(Gấppppp);-;Viết một bình luận