2)một mảnh vườn hình thang có độ dài đáy lớn 45m, đáy bé 35m và chiều cao bằng `2/5` tổng độ dài 2 đáy. Người ta trồng rau t

2)một mảnh vườn hình thang có độ dài đáy lớn 45m, đáy bé 35m và chiều cao bằng `2/5` tổng độ dài 2 đáy. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 3m2 thu hoạch đc 9kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn người ta thu hoạch bao nhiêu kg rau?
3)Tính nhanh:
`3,6` x `56` – `3,6` x `12` – `3,6` x `34`

2 bình luận về “2)một mảnh vườn hình thang có độ dài đáy lớn 45m, đáy bé 35m và chiều cao bằng `2/5` tổng độ dài 2 đáy. Người ta trồng rau t”

 1. $#phamtrongdatt$
  1) giải 
  tổng độ dài hai đáy là ;
  45+35=80(m)
  chiều cao của hình thang là ;
  80×2/5=32(m)
  diện tích hình thang là :
  80.32:2= 1280(m^2)
  3m^2 thì thu hoạch 9kg rau thì 1m^2 thu hoạch số kg rau là :
  9:3=3(kg rau)
  vây trên mảnh đất đó người ta thu số kg rau là :
  1280 ×3=3840(kg rau)
  đáp số :3840 kg
  2) tính nhanh 
  3,6×56-3,6×12-3,6×34
  =3,6×(56-12-34)
  =3,6×10
  =36

  Trả lời
 2. 2)
  Tổng 2 đáy là:
  45 + 35 = 80 ( m )
  Chiều cao là:
  80 × 2/5 = 32 ( m )
  Diện tích là:
  ( 45 + 35 ) : 2 × 32 = 1280 ( m² )
  Người ta thu hoạch được là:
  1280 : 3 × 9 = 3840 ( kg )
  Đáp số: 3840 kg
  3)
  3,6 × 56 – 3,6 × 12 – 3,6 × 34
  = 3,6 × ( 56 – 12 – 34 )
  = 3,6 × 10
  = 36
   

  Trả lời

Viết một bình luận