2 số có tổng `6592` . Nếu viết thêm vào bên phải số thứ nhất 1 số có 1 chữ số thì được số thứ 2 . Tìm 2 số

2 số có tổng `6592` . Nếu viết thêm vào bên phải số thứ nhất 1 số có 1 chữ số thì được số thứ 2 . Tìm 2 sốViết một bình luận

Câu hỏi mới