20 ng đã yêu cầu nhận xét về phát biểu sau: Các kì nghỉ ở trường quá ngắn Ko biết: 5% Đồng ý hoàn toàn và phản đối hoàn toàn:

20 ng đã yêu cầu nhận xét về phát biểu sau: Các kì nghỉ ở trường quá ngắn
Ko biết: 5%
Đồng ý hoàn toàn và phản đối hoàn toàn: 10%
Tương đối phản đối: 20%
Tương đối đồng ý: 55%
Chuyển các tỉ số phần trăm trên thành số tự nhiên

1 bình luận về “20 ng đã yêu cầu nhận xét về phát biểu sau: Các kì nghỉ ở trường quá ngắn Ko biết: 5% Đồng ý hoàn toàn và phản đối hoàn toàn:”

 1. Số người không biết là:
  20 . 5% = 1(người)
  số người đồng ý hoàn toàn và phản đối hoàn toàn là:
  20 . 10% = 2 (người)
  số người tương đối phản đối là:
  20 . 20% = 4(người)
  số người tương đối đồng ý là:
  20 . 55% = 11 (người)

  Trả lời

Viết một bình luận