200 x 10% bằng bao nhiêu 400 phần 20 nhân 20 bằng bao nhiêu?

200 x 10% bằng bao nhiêu
400 phần 20 nhân 20 bằng bao nhiêu?Viết một bình luận

Câu hỏi mới