202,2 x 0,5 + 202, 2 x 1/4 + 202,2x 25%

202,2 x 0,5 + 202, 2 x 1/4 + 202,2x 25%

2 bình luận về “202,2 x 0,5 + 202, 2 x 1/4 + 202,2x 25%”

 1. 202,2 x 0,5 + 202,2 x $\frac{1}{4}$ + 202,2 x 25%
  = 202,2 x 0,5 + 202,2 x 0,25 + 202,2 x 0,25
  = 202,2 x ( 0,5 + 0,25 + 0,25 )
  = 202,2 x             1
  = 202,2
  #Dekiskanghai

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  202,2xx0,5+202,2xx1/4+202,2xx25%
  =202,2xx0,5+202,2xx0,25+202,2xx0,25
  =202,2xx(0,5+0,25+0,25)
  =202,2xx1
  =202,2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới