3,2 km = .m 5,2 tấn = ..tấnkg 7m6cm = m tấn 9 kg = tấn 43,6 m = km 9,8 tấn = .kg 5,08km = km m 43

3,2 km = .m 5,2 tấn = ..tấnkg
7m6cm = m tấn 9 kg = tấn
43,6 m = km 9,8 tấn = .kg
5,08km = km m 43,2 tạ = tấn
7,23 cm = m 56,72kg = tạ
540,8 mm = m 7,32 g = kg
2,67 m = .mm 0,23 kg = .g
84,7 cm = .m 43g = kg
AI LÀM ĐC CHO 5 SAO + 1 TYM + CTLHN Ạ

1 bình luận về “3,2 km = .m 5,2 tấn = ..tấnkg 7m6cm = m tấn 9 kg = tấn 43,6 m = km 9,8 tấn = .kg 5,08km = km m 43”

 1. Giải đáp:
  3,2km=3200m
  7m6cm=7,06m
  43,6m=0,0436km
  5,08km=5km80m
  7,23cm=0,0723m
  540,8mm=0,5408m
  2,67m=2670mm
  84,7cm=0,847m
  5,2 tấn=5 tấn 200kg
  …tấn9kg=… ,009 tấn
  9,8 tấn=9800kg
  43,2 tạ=4,32 tấn
  56,72kg=0,5672 tạ
  7,32g=0,00732kg
  0,23kg=230g
  43g=0,043kg
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới