3,25 : 0,2 + 4,5 : 0,25 + 75 %

3,25 : 0,2 + 4,5 : 0,25 + 75 %

2 bình luận về “3,25 : 0,2 + 4,5 : 0,25 + 75 %”

 1. Giải đáp:
   35
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    3,25:0,2+4,5:0,25+75%
  = 3,25×5+4,5×4+0,75
  = 16,25+18+0,75
  = (16,25+0,75)+18
  = 17+18
  = 35

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới