x/3+x/4=7 tìm x các bạn giải đẩy đủ nha 5 sao , 1 tim và 1 cảm ơm and câu trả lời hay nhất]

x/3+x/4=7 tìm x các bạn giải đẩy đủ nha
5 sao , 1 tim và 1 cảm ơm and câu trả lời hay nhất]

2 bình luận về “x/3+x/4=7 tìm x các bạn giải đẩy đủ nha 5 sao , 1 tim và 1 cảm ơm and câu trả lời hay nhất]”

 1. Giải đáp: 12
  Lời giải và giải thích chi tiết:
      x/3 + x/4 = 7
      x/3 + x/4 = 7/1
  x/12 + x/12 = 84/12
             x/12  = 84/12
             x       = 84 : (3+4)
             x       = 84 : 7
             x       = 12
      
                

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   ↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x/3 + x/4 = 7
  (1 xx x)/3 + (1 xx x)/4 = 7
  1/3 xx x + 1/4 xx x = 7
  (1/3 + 1/4) xx x = 7
  7/(12) xx x = 7
  x = 7 : 7/(12)
  x = 7 xx (12)/7
  x = 12
  Vậy x = 12

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới