3 năm 6 tháng = . tháng 2 năm rưỡi = . tháng nửa năm = ..tháng nửa tháng tư = . ngày 1/3 giờ = . phút 0,75 phút = . giây 1,5

3 năm 6 tháng = . tháng
2 năm rưỡi = . tháng
nửa năm = ..tháng
nửa tháng tư = . ngày
1/3 giờ = . phút
0,75 phút = . giây
1,5 giờ = . phút
nửa giờ = . phút
1 giờ = . giây
0,03 giờ = .. giâyViết một bình luận

Câu hỏi mới