3. Nam muốn đổ đầy nước vào một chiếc bể hình lập phương có cạnh dài 24cm. Bạn ấy trút nước từ những chiếc chai có dung tích

3. Nam muốn đổ đầy nước vào một chiếc bể hình lập phương có cạnh dài 24cm. Bạn ấy trút nước từ những chiếc chai có dung tích là 384 ml vào bể. Hỏi bạn ấy cần bao nhiêu chai nước để đổ đầy chiếc bể đó ( 1ml= 1cm3)

2 bình luận về “3. Nam muốn đổ đầy nước vào một chiếc bể hình lập phương có cạnh dài 24cm. Bạn ấy trút nước từ những chiếc chai có dung tích”

 1. Giải đáp: 36 chai
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thể tích của một chiếc bể hình lập phương có cạnh dài 24 cm sẽ là:
  V = a^3 = 24^3 = 13824 cm^3
  Để tính số lượng chai nước cần thiết để đổ đầy chiếc bể này, ta cần chuyển đổi thể tích bể từ đơn vị cm^3 sang ml vì dung tích của mỗi chai nước được cung cấp trong tính toán là ml.
  1 cm^3 = 1 ml
  Vậy thể tích của bể hình lập phương tính trong đơn vị ml là:
  V = 13824 ml
  Số lượng chai nước cần thiết để đổ đầy chiếc bể này sẽ được tính bằng cách chia thể tích bể cho dung tích của mỗi chai nước:
  Số lượng chai nước = V / dung tích chai nước
  = 13824 ml / 384 ml
  = 36
  Vậy Nam cần tốn 36 chai nước để đổ đầy chiếc bể hình lập phương có cạnh dài 24 cm.
   

  Trả lời

Viết một bình luận