35,03m=…………….km 3m2 49cm2 =………………….m2

35,03m=…………….km
3m2 49cm2 =………………….m2

2 bình luận về “35,03m=…………….km 3m2 49cm2 =………………….m2”

  1. $35,03m=0,03503km$
    $3m² 49cm²=3m²+0,00049m²=3,00049m²$                                                                                                                                                            

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới